سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معماری مدرن

چگونگی تحلیل انواع موزه داخلی

    نظر

 

اگرچه افزایش جمعیت علت اولیه گسترش شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگ جوامع می گذارد.تلاش های زیادی برای  نمونه موردی موزه ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده است که عمده ترین آنها تحلیل پلان موزه توسعه تحلیل پلان موزه به عنوان یکی از راهکارهای دانلود نمونه موردی موزه با پراکندگی توسعه شهری است.توسعه میان افزا یا لایه گذاری در زمین های بایر و دایر در محوطه های شهر رخ می دهد.

نمونه موزه خفن

هدف این پژوهش دست یافتن به رویکردها و معیارهایی برای تکوین معماری میان افزا در زمینه های فرهنگی شهرها بوده است، به گونه ای که با استفاده از پتانسیل های محدوده و بدون وارد آوردن خدشه در سیما و منظر شهر، به ارتقای معماری شهری در آنها منجر گردد.سوال این پژوهش آن است که چگونه میتوان با طراحی فضاهایی در غالب باغ موزه هنر با رویکرد میان افزایی کیفیت محیطی ورودی شهر تا محدوده محور عرفان را ارتقاء بخشید.فرض این است با شناسایی و شناخت دقیق الگوهای معماری میان افزا و همچنین شناخت و بررسی دقیق زمینه و بستر و تطبیق آن با نیازهای طیقه بندی موزه مورد نظر، فضاهایی را خلق کرد که به ارتقاء کیفیت فضا کمک کند.

روش تحقیق بر اساس روش قوم نگاری است. با یک روش کیفی، فاکتورهای موثر بر حوزه میان افزایی و هنر استخراج و به روش AHP    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج استخراج شد.دستاورد این تحقیق، توجه ویژه به زمینه، طراحی باغ موزه با امکاناتی برای افراد استفاده افراد و کمک به شناخت و ترویج هنر و فرهنگ شیراز است.با توجه به رویکرد میان افزایی، سر زندگی و تجدید حیات با طراحی بناها و فضاهای میان افزا به این مهم کمک می کند.

سرزمین ایران از دیر باز دارای فرهنگ و تمدن غنی و هنری والا مرتبه بوده است. فرهنگ و هنر اسلامی ایران نتیجه دمیده شدن روح اسلام در کالبد همان فرهنگ و هنر کشورمان بوده است که حاصل آن فرهنگی شکوهمند و هنرهایی نغز گردیده که هر بیننده ای را به وادار به تحسین میکند.فرهنگ وهنر اسلامی ایران در طول تاریخ همواره دارای یک روند تکاملی مداوم و مستمر بوده است که با تکیه بر گذشته خود با زبانی مناسب زمانه بیان می گردیده است. متاسفانه امروزه شاهدیم که به دلیل عدم درک مناسب از مفاهیم آن، و یا کپی برداری ظاهری از فرهنگ و هنر غربی این فرهنگ غنی و هنر ارزشمند کشورمان رو به فراموشی رفته است.

دید پرنده موزه مدرن

بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است که با مطالعه و تعمق در سنت و آیین اسلامی ایرانی به مفاهیم نهفته در آنها پی برده و در پی آن به رهیافتی نوگرا با تکیه بر گذشته جهت طرح معماری موزه هنر و ادبیان اسلامی آستان قدس رضوی با تکیه بر هندسه اسلامی ایرانی دست یابیم که هم مورد پذیرش برای مخاطبین خاص هنر باشد و هم عامه مردم را به خود خواند و در پس آن هندسه برقرار باشد. هندسه ای که موجب ایجاد تعادل و در پی آن ایجاد حس آرامش در استفاده کننده شده و امکان فهم بهتر وسپس تداوم مفاهیم فرهنگ و هنر اسلامی ایران میسر گردد. مفاهیم اقتباس شده از هندسه اسلامی کیفیاتی به طراحی می دهند که منجر به ایجاد حس آرامش می شود.

از سوی دیگر ارتقاء فرهنگی که یکی از اهداف چنین مکانهایی تلقی می گردد، به حداقل کاهش یافته است. در این رابطه می توان به عللی اشاره نمود که موجب کاهش قابلیت محیط مورد نظر در تامین نیازهای مذکور می گردند این موارد و علل به قرار زیر است:مکان قرارگیری موزه ها، نحوه دسترسی، همجواریها و رابطه فرم با محیط کالبدی اطراف است. کلمات کلیدی: موزه، بازدید کنندگان، اقتصاد، مکان قرارگیری،فرم

موزه مدرن برتر

هدف نهایی ساختن موزه هنرهای معاصر استان و شهر کرمان است. این پژوهش گامی در جهت توجه به فضاهای فرهنگی استان کرمان و اولین توجه به مورد موزه هنر و طراحی آن در استان کرمان و توجه به نسل جدید موزه ها بعنوان فضاهای آموزشی و نه لابیرنتهای پیچیده مملو از آثار هنری است و اعتبار بیرونی برای دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان خواهد بود.

در این فرآیند بواسطه اینکه بصورت بنیادی با فرآیند پروژه های صرفا تحقیقاتی تفاوت دارد در ابتدا شهر کرمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است تا با شرایط جغرافیایی ، تاریخی و اجتماعی آن آشنا شویم سپس با بهره گیری از اطلاعات و منابع موجود در زمینه موزه و فرآیندهای طراحی موزه های موجود در جهان و بررسی نمونه های موجود موزه ها ، اطلاعاتی پیرامون عملکرد های گذشته بدست آمده است و پس از آن با توجه با بیان موارد به برنامه ریزی برای احداث موزه هنرهای معاصر برای شهر کرمان پرداخته ایم و در نهایت وارد بحث طراحی موزه و موارد معماری قابل اجرا در این بنا شده ایم.ماحصل پژوهش نیز فرآیند پژوهش بعنوان گزارش طراحی و طرح معماری موزه هنرهای معاصر شهر کرمان است.

 منبع:ایوان